ผวจ.อุทัยธานี 65
             

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

เอกสารเผยแพร่

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (5) 22 ก.พ. 2566 รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2565

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (86) 10 ก.พ. 2566 QR CODE เล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 66-70 (ทบทวน 67)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (6) 10 ก.พ. 2566 QR CODE เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีี 2567

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (14) 30 ก.ย. 2565 QR code แนวทางการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (5) 23 ก.ย. 2565 ebookคู่มือการอนุมัติอนุญาติขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (264) 13 ธ.ค. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ปรับปรุง)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/docx.png (94) 20 ต.ค. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัด

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (246) 12 ต.ค. 2564 QR Code แผน 5 ปี (2566-2570)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (213) 12 ต.ค. 2564 เล่มแผนปี 2566

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/doc.png (13) 14 ก.ย. 2564 แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ)

ภาพกิจกรรม

^