ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (13) 21 พ.ย. 2559 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรสาย นว.๑00๑ ต.เนินขี้เหล็ก-ต.บ้านไร่-ต.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ระยะทาง ๖.๗00 กิโลเมตร

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (8) 12 ก.ย. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง (รอบที่ 2)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (0) 12 ก.ย. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (3) 12 ก.ย. 2559 ประกาศสอบราคาซื้อพันธุ์บัวชนิดต่างๆ ในประเทศไทย จำนวน 50 ชนิด

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (15) 12 ก.ย. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (1) 12 ก.ย. 2559 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ฯ

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (0) 12 ก.ย. 2559 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารจำนวน 1 หลัง

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (2) 12 ก.ย. 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนนอนเยาวชน (ชาย-หญิง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีทางอิเล้กทรอนิกส์

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (6) 12 ก.ย. 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ระยะทาง 2 กิโลเมตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (4) 12 ก.ย. 2559 ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมสินค้า การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เอกสารเผยแพร่

ภาพกิจกรรม

^