ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

เอกสารเผยแพร่

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/doc.png (0) 14 ก.ย. 2564 แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (7) 29 มิ.ย. 2564 สำรวจการโอนสินทรัพย์ฯ เลขที่หนังสือ มท 0227.6(นว)/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (5) 29 มิ.ย. 2564 การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (171) 23 มี.ค. 2564 แผนปี 2565 กลุ่มจัหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (195) 23 มี.ค. 2564 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 ปี 2565

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (3) 24 ธ.ค. 2563 คู่มือการโอนสินทรัพย์ บทที่ 5-8

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (3) 24 ธ.ค. 2563 คู่มือการโอนสินทรัพย์ บทที่ 1-4

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (8) 24 ธ.ค. 2563 แนวทางการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (448) 23 มิ.ย. 2563 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 61-65

ภาพกิจกรรม

^