เอกสารเผยแพร่

doc
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการต.doc
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ)
pdf
สำรวจการโอนสินทรัพย์ฯ เลขที่หนังสือ มท 0227.6(นว).pdf
สำรวจการโอนสินทรัพย์ฯ เลขที่หนังสือ มท 0227.6(นว)/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
pdf
การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบี.pdf
การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
jpg
แผนปี 2565 กลุ่มจัหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2.jpg
แผนปี 2565 กลุ่มจัหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
jpg
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 ปี 2565.jpg
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 ปี 2565
pdf
คู่มือการโอนสินทรัพย์ บทที่ 5-8.pdf
คู่มือการโอนสินทรัพย์ บทที่ 5-8
pdf
คู่มือการโอนสินทรัพย์ บทที่ 1-4.pdf
คู่มือการโอนสินทรัพย์ บทที่ 1-4
pdf
แนวทางการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ.pdf
แนวทางการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
pdf
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 61-65.pdf
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 61-65
1
^