ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

เอกสารเผยแพร่

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (12) 30 ก.ย. 2565 QR code แนวทางการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (4) 23 ก.ย. 2565 ebookคู่มือการอนุมัติอนุญาติขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (223) 13 ธ.ค. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ปรับปรุง)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/docx.png (90) 20 ต.ค. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัด

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (214) 12 ต.ค. 2564 QR Code แผน 5 ปี (2566-2570)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (167) 12 ต.ค. 2564 เล่มแผนปี 2566

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/doc.png (11) 14 ก.ย. 2564 แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (12) 29 มิ.ย. 2564 สำรวจการโอนสินทรัพย์ฯ เลขที่หนังสือ มท 0227.6(นว)/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (9) 29 มิ.ย. 2564 การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (284) 23 มี.ค. 2564 แผนปี 2565 กลุ่มจัหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ภาพกิจกรรม

^