ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

เอกสารเผยแพร่

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (155) 13 ธ.ค. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ปรับปรุง)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/docx.png (71) 20 ต.ค. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัด

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (152) 12 ต.ค. 2564 QR Code แผน 5 ปี (2566-2570)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (128) 12 ต.ค. 2564 เล่มแผนปี 2566

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/doc.png (10) 14 ก.ย. 2564 แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ)

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (12) 29 มิ.ย. 2564 สำรวจการโอนสินทรัพย์ฯ เลขที่หนังสือ มท 0227.6(นว)/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (8) 29 มิ.ย. 2564 การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (263) 23 มี.ค. 2564 แผนปี 2565 กลุ่มจัหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/jpg.png (359) 23 มี.ค. 2564 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 ปี 2565

http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/pdf.png (8) 24 ธ.ค. 2563 คู่มือการโอนสินทรัพย์ บทที่ 5-8

ภาพกิจกรรม

^