เกี่ยวกับสำนัก OSM

        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management:OSM ) ในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดตามที่ ก.พ.ร. เสนอกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ได้จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีที่ตั้งสำนักงาน ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และมีลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้

- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 110/2551 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เรื่อง จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 183/2551 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2551 มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่ผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัด
- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 5/2551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2551 มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
- คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 59/2552 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ นายชาญเดช คงเอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 

^